معراجبسان گنبد باش

بر براق بنشین

سبکبار

به مقام فنا صعودکن

آنجا که فقط اوستعلیرضا گودرزی

ASCENSIONBe like the dome

Mount on Buraq

Shed your layers of heaviness

Rise to the point of annihilation

Where only the One existsALI REZA GOUDARZI